Giới thiệu về công tác tuyển sinh của Học viện Tư pháp

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ XÉT TUYỂN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA CÁC KHÓA ĐÀO TẠO CÁC CHỨC DANH TƯ PHÁP TẠI HỌC VIỆN TƯ PHÁP


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 1. Quy định tạm thời về xét tuyển hồ sơ đăng ký tham gia các khóa đào tạo các chức danh tư pháp tại Học viện Tư pháp (sau đây gọi tắt là Quy định) quy định về nguyên tắc, tiêu chí, quy trình xét tuyển hồ sơ đăng ký tham gia các khóa đào tạo.

2. Việc xét tuyển hồ sơ áp dụng đối với các khóa đào tạo chức danh Luật sư, Công chứng viên, Đấu giá viên và các khóa đào tạo theo nhu cầu xã hội tại Học viện Tư pháp.  

Điều 2. Nguyên tắc xét tuyển

1. Việc xét tuyển sẽ căn cứ theo chỉ tiêu đào tạo được Lãnh đạo Bộ Tư pháp giao hàng năm cho Học viện Tư pháp đối với từng chức danh cụ thể.

2. Việc xét tuyển theo Quy định này chỉ tiến hành khi số hồ sơ đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu đào tạo. Hội đồng xét tuyển quyết định danh sách trúng tuyển căn cứ vào kết quả tính điểm của hồ sơ dự tuyển, trên cơ sở các tiêu chí xét tuyển.

3. Học viện Tư pháp chỉ xét tuyển đối với hồ sơ hợp lệ do Học viện Tư pháp phát hành, được quy định trong Quy chế Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 174/QĐ-HVTP ngày 01/11/2010.

4. Hồ sơ hợp lệ phải nộp đúng thời hạn theo thông báo tuyển sinh đối với từng chức danh.

Điều 3. Tiêu chí xét tuyển

1. Đối với những người có bằng tốt nghiệp thạc sỹ, tiến sỹ, loại giỏi chuyên ngành luật, chuyên ngành kinh tế (đối với khóa đào tạo nghề đấu giá) và các đối tượng chính sách (là thương binh, bệnh binh; con liệt sỹ; con thương binh; người dân tộc thiểu số): Học viện Tư pháp tuyển thẳng vào học.

2. Đối với những người có bằng tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành luật, cử nhân kinh tế (đối với khóa đào tạo nghề đấu giá), việc xét tuyển được thực hiện căn cứ vào hạng tốt nghiệp theo thang điểm 100, cụ thể như sau:

+ Loại Khá và tốt nghiệp ĐH chuyên ngành luật ở nước ngoài:       100 điểm;

+ Loại Trung bình khá:  80 điểm;

+ Loại Trung bình:          50 điểm;

 3. Trong trường hợp những người có bằng cử nhân đạt loại trung bình khá hoặc trung bình bằng điểm nhau, số điểm của người dự tuyển được nhân hệ số như sau:

a, Hệ chính quy: hệ số 1.5;

b, Hệ mở rộng và tại chức: hệ số 1.2;

c, Hệ từ xa và vừa học vừa làm: hệ số 1.0.

4. Trường hợp có nhiều hồ sơ bằng điểm nhau thì ưu tiên hồ sơ nộp trước, tính theo số thứ tự nộp hồ sơ (những hồ sơ nộp qua đường bưu điện tính theo dấu ngày gửi của bưu điện trên phong bì thư). Đối với những hồ sơ nộp sau sẽ chuyển sang khóa đào tạo tiếp theo.

Điều 4. Lệ phí xét tuyển

Mức lệ phí được thu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định cụ thể của Học viện Tư pháp.

Người dự tuyển phải nộp lệ phí khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Điều 5. Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và tính điểm xét tuyển

1. Người đăng ký vào học các chức danh tư pháp tại Học viện Tư pháp nộp hồ sơ tại Phòng Đào tạo Học viện Tư pháp (Đối với các lớp học tại TP. Hà Nội); bộ phận đào tạo tại Cơ sở TP. Hồ Chí Minh (Đối với các lớp học tại TP. Hồ Chí Minh) và bộ phận đào tạo thuộc cơ sở liên kết đào tạo với Học viện Tư pháp (Đối với các lớp mở tại địa phương).

2. Phòng Đào tạo (hoặc Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh) vào Sổ tiếp nhận hồ sơ dự tuyển các chức danh tư pháp (theo mẫu thống nhất của phòng Đào tạo), lập danh sách người dự tuyển, tiến hành tính điểm hồ sơ, làm báo cáo trình Hội đồng tuyển sinh.

3. Người dự tuyển có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện, về địa chỉ Phòng Đào tạo của Học viện Tư pháp (nếu đăng ký học tại Hà Nội) hoặc gửi về Cơ sở TP. Hồ Chí Minh (nếu đăng ký học tại TP. Hồ Chí Minh). Ngày nộp hồ sơ căn cứ vào dấu bưu điện nơi gửi. Người dự tuyển nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo đường bưu điện phải bổ sung lệ phí xét tuyển khi đến làm thủ tục nhập học, trong trường hợp trúng tuyển.

4. Đối với những lớp mở tại địa phương, Bộ phận đào tạo thuộc cơ sở liên kết đào tạo với Học viện Tư pháp có trách nhiệm vào sổ tiếp nhận hồ sơ, đánh số thứ tự các hồ sơ đã nộp, chuyển hồ sơ cùng lệ phí xét tuyển về Phòng Đào tạo Học viện Tư pháp hoặc về bộ phận đào tạo tại Cơ sở TP. Hồ Chí Minh, căn cứ vào Hợp đồng liên kết đào tạo, để Phòng Đào tạo hoặc bộ phận đào tạo tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh làm thủ tục báo cáo Hội đồng tuyển sinh thực hiện việc xét tuyển.

Điều 6. Xét tuyển

1. Trên cơ sở báo cáo về hồ sơ dự tuyển của Phòng Đào tạo hoặc bộ phận đào tạo của Cơ sở TP. Hồ Chí Minh, Phòng Đào tạo đề nghị Hội đồng tuyển sinh họp xét tuyển.

Thành phần Hội đồng tuyển sinh theo quy định của Quy chế Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 174/QĐ-HVTP ngày 01/11/2010.

2. Việc xét tuyển được thực hiện theo những tiêu chí xét tuyển quy định tại Điều 3 của Quy định này. Số lượng người trúng tuyển được lấy từ người có điểm cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu đào tạo.

Điều 7. Công bố kết quả xét tuyển

1. Kết quả xét tuyển phải được lập thành danh sách trúng tuyển và có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện Tư pháp.

2. Danh sách trúng tuyển được công bố theo hai hình thức: Đăng công khai trên trang Website của Học viện Tư pháp và dán tại Bảng tin trụ sở chính  Học viện Tư pháp tại Hà Nội và Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh hoặc tại cơ sở liên kết đào tạo của Học viện. 

3. Phòng Đào tạo của Học viện có trách nhiệm gửi giấy báo triệu tập tới thí sinh trúng tuyển theo địa chỉ ghi trên phong bì thư đã dán sẵn tem của người dự tuyển.

Điều 8. Giải quyết khiếu nại và thời hạn khiếu nại

Trong quá trình thực hiện hoạt động xét tuyển, nếu có đơn thư khiếu nại,  Phòng Đào tạo tập hợp đơn thư trình Giám đốc Học viện giải quyết khiếu nại. Trong trường hợp cần thiết có thể họp Hội đồng tuyển sinh để xem xét, tham mưu cho Giám đốc.

Trường hợp người dự tuyển không đồng ý với kết quả xét tuyển thì có quyền gửi đơn đề nghị xem xét lại trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhập học. Đơn đề nghị được gửi về: phòng Đào tạo Học viện Tư pháp - số 10 Phan Văn Trường, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

 

 

 THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HỒ SƠ XÉT TUYỂN CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NĂM 2012

9 - Dec - 2011  16:49   Webmaster
54222 lượt xem
Tuyển sinh
Thông báo nhập học lớp đào tạo nghề đấu giá khóa 9 tại TP. Đà Nẵng
Thông báo nhập học lớp đào tạo nghề luật sư khóa 18 tại tỉnh Hậu Giang
Thông báo nhập học lớp Đào tạo công chứng khoá 19.1 tại TP. Hồ Chí Minh
Kế hoạch tuyển sinh, đào tạo năm 2017
Thông báo nhập học lớp Đào tạo luật sư khoá 18.1 tại TP. Hồ Chí Minh
Thông báo nhập học lớp đào tạo nghề Thừa phát lại khóa I tại TP. Hồ Chí Minh
Thông báo nhập học lớp Đào tạo luật sư khoá 18.1 tại Hà Nội
Tin mới đăng
Học viện Tư pháp tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2016
Lễ trao quyết định công nhận đảng viên chính thức
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cùng Đoàn công tác đến thăm Cơ sở TP.Hồ Chí Minh
Hội thảo tổng kết 02 năm thực hiện chương trình đào tạo nghề luật sư thời gian 12 tháng
Hội nghị triển khai công tác năm 2017 của Học viện Tư pháp
Bế giảng lớp đào tạo nghiệp vụ Thi hành án khóa 16 tại Hà Nội
Trao quyết định nghỉ hưu cho cán bộ
Công bố và trao quyết định nhân sự Ban biên tập Tạp chí Nghề luật
Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về quyền con người cho công chức Bộ Tư pháp
Tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý Khoá XVI năm 2016
www.judaca.edu.vn
www.hocvientuphap.edu.vn
Bản quyền © của Học Viện Tư Pháp
Địa chỉ: Phố Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04)37566129 - (04)62873428, Fax: (04)62740999